Wet bescherming persoonsgegevens

Protestantse Gemeente Akkrum verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:
– De door donateurs, gemeenteleden, relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie
– Data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website.

Verwerking van uw gegevens:
Protestantse Gemeente Akkrum houdt een ledenadministratie bij, waarin ook persoonsgegevens van andere relaties worden vastgelegd. Relaties zijn personen die een cursus of activiteit bij Protestantse Gemeente Akkrum hebben gedaan, zich hebben opgegeven voor een nieuwsbrief of (als vrijwilliger) bij een van onze programma’s betrokken is. Protestantse Gemeente Akkrum roept haar relaties via acties op om een bijdrage te leveren aan de doelstelling van onze gemeente. Het werk van Protestantse Gemeente Akkrum wordt voornamelijk gefinancierd door giften van donateurs, gemeenteleden en fondsen. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum) om u gericht te kunnen informeren over ons werk en/of om u te vragen om financiële ondersteuning daarvan. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer u zich aanmeldt voor een van onze nieuwsbrieven, cursussen of acties en wanneer u zich aanmeldt als donateur, lid of als vrijwilliger.

Financiële data en persoonsgegevens worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (donatie). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden. Protestantse Gemeente heeft CBF-erkenning voor goede doelen en de ANBI-status.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen:
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen doorgeven aan de administratie van Protestantse Gemeente Akkrum: info@pgakkrum.nl. Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten. Protestantse Gemeente Akkrum is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van Protestantse Gemeente Akkrum (zie contactgegevens)

Bezoek aan onze website:
Protestantse Gemeente Akkrum gebruikt op haar website cookies. Uw gegevens worden niet met derden uitgewisseld. Verzamelde gegevens worden gebruikt voor analyse van de website

Beveiliging:
Protestantse Gemeente Akkrum heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Beeldmateriaal:
Protestantse Gemeente Akkrum wil zorgvuldig omgaan met het gebruik van beeldmateriaal. Daarom vragen wij bij gebruik:
1. Toestemming moet in vrijheid gegeven zijn voor gebruik van de foto’s. Iedereen is vrij om te weigeren zonder dat hier sancties aan zijn verbonden.
2. De toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal moet aantoonbaar zijn.
3. De toestemming is specifiek. Bij gebruik geven we aan waarvoor het beeldmateriaal gebruikt zal worden. (website, nieuwsbrief, social media)
Voor jongeren onder de 16 jaar vragen wij uitdrukkelijke toestemming van de ouders/verzorgers.

Vragen over privacybeleid:
Protestantse Gemeente Akkrum houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op via info@pgakkrum.nl
Het privacybeleid zal jaarlijks ter evaluatie besproken worden door de kerkenraad van Protestantse Gemeente Akkrum